Samenvatting

Financieel beeld

Samenvatting

In de Voorjaarsnota 2023 worden de beleidsmatige en financiële wijzigingen ten opzichte van de begroting 2023 verwerkt en toegelicht. De bijstellingen in deze Voorjaarsnota komen door:
a) autonome ontwikkelingen (zoals provinciefonds, extra bijdragen vanuit het Rijk);
b) verschuivingen in planning; of
c) ontwikkelingen die bij het opstellen van de Begroting 2023 nog onvoldoende concreet waren.

Toen wij deze Voorjaarsnota opstelden vonden de Provinciale Statenverkiezingen plaats. Om zoveel mogelijk (financiële) ruimte te laten aan het nieuw te vormen college zijn we terughoudend omgegaan met begrotingsbijstellingen die een beslag leggen op de algemene middelen. De toename van het negatieve begrotingssaldo in het jaar 2023 wordt met name verklaard vanuit de overheveling van niet-bestede middelen (beklemmingen) vanuit de jaarrekening 2022. Daarnaast zijn meerjarig enkele ontwikkelingen doorgetrokken die ons inziens onvermijdbaar zijn, zoals de toegenomen kosten voor faunaschade en het structurele effect van sterke prijsstijgingen in 2022.

Deze Voorjaarsnota laat een stijging in lasten zien ten opzichte van de Begroting 2023 van € 864 mln naar € 892 mln. Dit wordt met name veroorzaakt door de raming van uitgaven die niet in het jaar 2022 zijn verantwoord (de beklemmingen). Op basis van de realisatiecijfers van de afgelopen jaarrekeningen is de omvang van dit lastenniveau zeer ambitieus te noemen. In aanloop naar de Najaarsnota zullen we extra kritisch zijn op de geraamde lasten en de mate waarin dit in 2023 wordt gerealiseerd. Bijstellingen daarop zullen we via die rapportage aan Provinciale Staten aanbieden.

Deze pagina is gebouwd op 07/11/2023 09:08:34 met de export van 07/11/2023 09:04:58