Home

Samenvatting

Opzet van de Voorjaarsnota
Voor u ligt de Voorjaarsnota 2023. De voorjaarsnota en najaarsnota zijn bijstellingsproducten.
Deze voorjaarsnota is een 'herijking' van de Begroting 2023 op basis van (recente) ontwikkelingen en bevat bijstellingen die starten in het boekjaar 2023. Waar de ontwikkeling invloed heeft op de jaren na 2023 zijn deze ook in de Voorjaarsnota 2023 verwerkt. Een aantal autonome ontwikkelingen zoals volumestijging motorrijtuigenbelasting en mutaties kapitaallasten zijn meerjarig verwerkt.

In deze Voorjaarsnota 2023 presenteert het college van Gedeputeerde Staten het actuele financieel perspectief en het daaruit voortvloeiende meerjarenbeeld dat als startpunt geldt voor de Kadernota/Begroting 2024. Omdat de betreffende producten ook zelfstandig leesbaar moeten zijn, ook op de website, worden een aantal onderdelen opnieuw opgenomen zonder dat hier een wijziging op plaats vindt. Omdat veel materiaal ongewijzigd terugkomt zodat het op de website zelfstandig leesbaar is, is het papieren boekwerk relatief dik voor een bijstellingsproduct.

Evenals vorig jaar, is ook in deze Voorjaarsnota een paragraaf opgenomen als onderdeel van het financieel beeld waarin te verwachten mee- en tegenvallers zijn opgenomen, waarvan we weten dat ze zich voor gaan doen maar waarvan de hoogte van de wijziging nog niet gekwantificeerd kan worden.

Waar zijn de bijstellingen opgenomen?
Provinciale Staten voert zijn budgetrecht uit op de doelen. Daarom stelt Provinciale Staten de budgetmutaties vast zoals die zijn opgenomen binnen de ambities onder "Wat mag dat kosten?" en waar noodzakelijk een beleidsmatige toelichting bij "Wat gaan we doen om het beleidsdoel te realiseren?"

Als er ten opzichte van de begroting geen wijzigingen zijn dan is er standaard een zin opgenomen dat er geen wijzigingen hebben plaatsgevonden.

Voor de leesbaarheid zijn in het ambitieplan de teksten van de ambities en doelen overgenomen vanuit de Begroting 2023. Voor de beleidsprestaties zijn de namen blijven staan maar niet de tekst zoals in de begroting was opgenomen.

Opbouw van een ambitie
De ambities in de P&C producten kennen een uitwerking in 3 niveaus:

  • Beleidsdoelen (PS) - Wat willen we bereiken?
  • Beleidsprestaties (GS) - Wat gaan we doen om het beleidsdoel te realiseren?
  • Hoeveel middelen zetten we daarvoor in - Wat mag dat kosten?

Provinciale Staten stelt de uitwerking van de ambities en beleidsdoelen vast inclusief de middelen die hiervoor op het niveau van het beleidsdoel beschikbaar voor worden gesteld. Gedeputeerde Staten stelt de uitwerking van de beleidsprestaties en de middelen die daarvoor beschikbaar worden gesteld vast.

Deze pagina is gebouwd op 07/11/2023 09:08:34 met de export van 07/11/2023 09:04:58