Ambities

Ambitie 3 Schone energie voor iedereen

Ambitie 3 Schone energie voor iedereen

Zuid-Holland draait op energie
Energie is voor Zuid-Holland belangrijk. Met veel industrie, de glastuinbouw en onze dichtbevolkte provincie behoren we tot één van de meest energie-intensieve regio’s van Europa. Op de korte termijn zijn door de oorlog in Oekraïne de omstandigheden voor inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties in Zuid-Holland ingrijpend gewijzigd. Iedereen kampt met stijgende energielasten. Het benadrukt ook de noodzaak om nog steviger in te zetten op energiebesparing en verduurzaming van energiebronnen. De provincie zet hier stevig op in met diverse subsidies en projecten, met actieve kennisdeling en met de eigen gebouwen en opdrachtverstrekking.

Transitie naar schone energie
De verbranding van olie, gas en steenkool brengt CO 2 in de atmosfeer, wat mede zorgt voor de opwarming van de aarde. Om in de toekomst onze welvaart te behouden, moeten we blijven beschikken over voldoende energie. Met het Klimaatakkoord van Parijs en het nationale Klimaatakkoord werken we toe naar een samenleving en economie gebaseerd op een duurzaam en circulair energie- en grondstoffensysteem (onder andere voor stoom, warmte, elektriciteit, CO 2 en waterstof). De opgave voor Zuid-Holland is in het Klimaatakkoord verdeeld in de thema’s schone energie voor alle gebouwen, elektriciteit, industriële processen, mobiliteit en landbouw en landgebruik. Dat raakt alle inwoners en bedrijven van Zuid-Holland.

Wij streven naar schone energie voor iedereen
Zuid-Holland heeft veel wind en zon, maar ook andere energiebronnen, zoals aardwarmte. Belangrijk is te zorgen dat bedrijven en inwoners die energie kunnen gebruiken waar en wanneer dat nodig is. En dat de schone energie haalbaar en betaalbaar is. Hieraan werken we de komende jaren samen met onze partners in de provincie, zoals mede-overheden, bedrijven en lokale initiatieven. Daarbij hebben we ook oog voor de behoefte aan voldoende, goed opgeleide vakmensen. Ons doel: een stabiel en slim energienetwerk dat betaalbare schone elektriciteit en warmte levert voor iedereen. Als het gaat om energie besparen, geven wij als provincie graag het goede voorbeeld. Iets dat ook geldt voor kansen benutten om energie op te wekken of mogelijkheden om CO 2 -uitstoot te verminderen. Daarom worden onze eigen projecten, gebouwen en wegen zoveel mogelijk energieneutraal gerealiseerd en onderhouden. Gemeenten die ernaar streven om energieneutraal te worden, willen we graag ondersteunen. Omdat iedere regio haar eigen behoeften, kansen en kenmerken heeft, vraagt dit van ons om maatwerk.

(bedragen x € 1.000)
Lasten € 28.525
Baten € 6.898
Saldo € 21.627
Deze pagina is gebouwd op 07/11/2023 09:08:34 met de export van 07/11/2023 09:04:58