Home

Bijlagen

Bijlage 7 Afkortingenlijst

ACCEZ

Accelerating Circular Economy Zuid-Holland

ANLb

Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

Asv

Algemene Subsidieverordening Zuid-Holland

BBL

Bureau Beheer Landbouwgronden

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten

Bibob

Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

BRIKS

Bouwen, Reclame, Inrit, Kappen en Slopen

BRO

Basis Registratie Ondergrond

BRZO

Besluit risico's zware ongevallen

BRP

Basisregistratie Personen

BZK

ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

CdK

Commissaris der Koning

CEH

Clean Energy Hubs

CLINSH

CLean INland SHipping

DBI

Dienst Beheer Infrastructuur

DCMR

DCMR Milieudienst Rijnmond

DLG

Dienst Landelijk Gebied

DPRA

Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie

EC

Europese Commissie

EGTC

European Grouping of Territorial Cooperation

EFRO

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

EMU

Economische en Monetaire Unie

EZK

ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Fido

wet Financiering decentrale overheden

FRAMES

Flood Resilient Areas by Multi Layered Safety

GIS

Geografische Informatie Systeem

GLB

Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid

GS

(College van) Gedeputeerde Staten

GVC

Goederenvervoercorridor

GvG

Grond-voor-Grond

HCA

Human Capital akkoord Zuid-Holland

HIC

Haven Industrie Complex

HOV

Hoogwaardig openbaar vervoer

HZH

Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V.

I&W

ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

IBP-VP

Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland

IBP-VP-HUV

Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland Hollands-Utrechtse Veenweiden

IBP-VP-ZWD

Interbestuurlijk Programma Zuidwestelijke Delta

Interreg

Interregionale samenwerking

IODS

Integrale ontwikkeling Delft-Schiedam

IOV

Impuls Omgevingsveiligheid

IPO

Interprovinciaal Overleg

IQ

InnovationQuarter

IRP

Integraal Ruimtelijk Project

IVN

Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid

IVRI’s

Intelligente verkeersregelinstallaties (IVRI’s)

JTF

Just Transition Fund

KRW

Kaderrichtlijn Water

LNV

ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

MIRT

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport

MIT

MKB Innovatiestimulering Topsectoren

MJOP

Meerjarenonderhoudsplan

mkb

Midden- en kleinbedrijf

MLV

Verkenning Meerlaagse Veiligheid

MoVe

Mobiliteit en Verstedelijking

MRA

Metropoolregio Amsterdam

mrb

motorrijtuigenbelasting

MRDH

Metropoolregio Rotterdam Den Haag

MVO

Meerjarenprogramma versterking omgevingsveiligheid

NAL

Nationale Agenda Laadinfrastructuur

NBC

Natuurbeheer-collectief

NLS

Nationale Limes Samenwerking

NNN

Natuurnetwerk Nederland

NOVI

Nationale Omgevingsvisie

NPRZ

Nationaal Programma Rotterdam Zuid

NSL

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

NSP

Nationaal Strategisch Plan

ov

openbaar vervoer

OVP

Overlopende passiva

OZHZ

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

P&C

Planning en Control

PAS

Programmatische Aanpak Stikstof

PFAS

Poly- en perfluoralkylstoffen

PMR

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

PNB-regeling

Regeling subsidies particuliere terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties

POP

Platteland Ontwikkelings Programma

PRG

Provinciale Recreatiegebieden

PS

(College van) Provinciale Staten

PVVB

Provinciaal verkeer- en vervoerberaad

PZE

Programma Zuid-Hollands Economie

PZG

Programma Zuid-Hollands Groen

PZH

provincie Zuid-Holland

PZI

Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur

RBO

Regionaal Bestuurlijk Overleg

R-net

Randstad-net

REGMED XB

Regenerative Medicine Crossing Borders

RES

Regionale Energie Strategie

RH2INE

Rhine Hydrogen Integration Network of Excellence

RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

RMP

Regionale Mibiliteitsplannen

RNIZ

Regionale Netwerken voor Zuid-Holland

RodS

Recreatie om de Stad

ROM-D

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden

ROV-ZH

Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland

RUD

Regionale Uitvoeringsdienst

RVB

Rijksvastgoedbedrijf

RZG

Rotterdam Zoetermeer Gouda

SBIR

Small Business Innovation Research

SDE++

Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie

SEOP

Stichting Educatieve Orkestprojecten

SGBP

Stroomgebiedsbeheerplanperiode

SLA

Schone Lucht Akkoord

SZW

ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

TBM

Terrein Beheer Model

TBO

Terreinbeherende organisaties

UPG

Uitvoeringsprogramma Groen

UPV

Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid

USK

Uitnamestrategiekader

UvW

Unie van Waterschappen

UWO

Uitwerkingsovereenkomst

UWV

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

VGG

Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters

VIC

Veenweide Innovatie Centrum

VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

VTH

Vergunningen, Toezicht en Handhaving

VWS

ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wabo

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

WAS

Wet Aanpak schijnconstructies

WHW

Wet Herverdeling Wegenbeheer

Wob

Wet openbaar bestuur

Wro      

Wet ruimtelijke ordening

ZZS

Zeer Zorgwekkende Stoffen

Deze pagina is gebouwd op 07/11/2023 09:08:34 met de export van 07/11/2023 09:04:58