Ambities

Ambitie 5 Versterken natuur in Zuid-Holland

Ambitie 5 Versterken natuur in Zuid-Holland

Natuur is van vitaal belang, het vormt de randvoorwaarde voor een duurzame leefomgeving met ruimte voor welzijn en maatschappelijk ontwikkeling. Het gaat echter slecht met de natuur, ook in Zuid-Holland.
We voldoen niet aan de (internationale) regels. Dat leidt nu en in de toekomst tot allerlei problemen. Er is nog geen robuust geheel van aaneengesloten beschermde natuurgebieden en ecosystemen zijn niet op orde. Natuurdoelen worden niet gehaald vanwege het ontbreken van voldoende areaal leefgebied, door verzuring, vermesting, verdroging en onvoldoende waterkwaliteit. Ook buiten de beschermde natuurgebieden gaat het slecht met de biodiversiteit. Er is een forse afname van insecten en ook de aantallen weidevogels laten een negatieve trend zien. Het gaat om een veelheid aan en een combinatie van factoren die zorgen dat planten en dieren onder druk staan. Een integrale benadering met herstel van het ecosysteem binnen en buiten de beschermde natuurgebieden als uitgangspunt is nodig om natuurdoelen te realiseren. Er is een grote samenhang tussen de urgente opgaven voor natuur, water en klimaat en de transitie van de landbouw en stikstofreductie die daarvoor nodig is. Een gezonde bodem en een duurzaam watersysteem zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.
Daarom werken we samen met het Rijk en de partners in de regio aan het Nationaal programma Landelijk Gebied (NPLG), waarin deze doelen samen komen. Te beginnen met het opstellen van het NPLG-gebiedsplan voor Zuid-Holland. Onze ambitie is om de natuurdoelen op een toekomstbestendige manier te realiseren. We brengen de ecosystemen voor het veenweide, de delta en de kust weer op orde,  terwijl we ook perspectief bieden voor een toekomstbestendige landbouwsector. Dat vraagt om een forse inzet van capaciteit en integrale aanpak tussen de verschillende thema's en sectoren.

Zuid-Holland heeft unieke natuur
De combinatie van het kenmerkende kust-, veenweide- en rivierdeltalandschap, waarin steden en landschap met elkaar verweven zijn, maakt de provincie Zuid-Holland veelzijdig en uniek. Een typisch Hollands landschap met bossen, sloten, molens en boerderijen en met belangrijke leefgebieden voor plant- en diersoorten. Bij de uitwerking van het NPLG is het behoud en de versterking van ons landschap een uitgangspunt.

Landschap en natuur staan onder druk
Tegelijk is de provincie Zuid-Holland een dichtbevolkte provincie. Het is van groot belang dat de inwoners van Zuid-Holland kunnen wonen en werken in een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving, met directe toegang tot hoogwaardig groen, erfgoed en water.
Natuur en landschap staan onder druk. En diverse urgente opgaven, zoals woningbouw en energietransitie hebben een aanvullende ruimteclaim. Dit vraagt om slimme koppelingen en een integrale en natuurinclusieve aanpak. Zo boeken we ook winst voor de Zuid-Hollandse natuur en landschap.

We streven naar gezonde natuur
Met het onderdeel ’Versterken Natuur’ geven we invulling aan deze ambities. We maken een robuust geheel van aaneengesloten natuurgebieden die tegen een stootje kunnen doordat de ecosystemen op orde zijn. Daarbuiten streven we naar een natuurinclusieve samenleving waar het fijn wonen en werken is.
,ende fraaie landschappen beginnen bij de voordeur en zich uitstrekken tot de kernen van natuurgebieden, verbonden met water en erfgoed.Dit draagt bij aan ons natuurlijk kapitaal: voldoende schoon drinkwater en zoetwater, oppervlaktewater van goede kwaliteit, gezonde bodems (die CO 2 vastleggen), het waterzuiverende vermogen van de natuur, bestuiving en natuurlijke plaagregulatie. De provincie wil voortbouwen op de ervaringen die zijn opgedaan binnen succesvolle samenwerkingsprojecten.

We gaan naar een vitale landbouwsector
De provincie Zuid-Holland wil de transitie naar een vitale landbouw versnellen voor alle landbouwsectoren en regio’s. Daarin staan kringlooplandbouw en een natuurinclusieve aanpak centraal. Ook willen we bodemdaling in de veenweidegebieden tegengaan of verminderen en een energieneutrale en klimaatadaptieve aanpak ontwikkelen. De landbouw teelt gezond, duurzaam en betaalbaar voedsel voor iedereen en blijft de belangrijkste beheerder van het typische agrarische cultuurlandschap. Samen met de partners in het veld ontwikkelen wij nieuwe verdienmodellen en prestatie indicatoren die recht doen aan de dynamische transitie en perspectief bieden aan de agrariërs.

Leven met water
De provincie Zuid-Holland is een waterrijke provincie. Veilig zijn tegen overstromingen en het hebben van voldoende schoon en zoet water is belangrijk in onze leefomgeving, nu en in de toekomst. Samen met andere overheden en stakeholders werkt de provincie hier aan. Het NPLG en de drie doorsnijdende thema’s ‘circulair, biodiversiteit en klimaat(adaptatie) komen terug in het waterbeleid. De provincie geeft nadrukkelijk invulling aan klimaatadaptatie in het omgevingsbeleid, de basis is immer om gesteld te staan voor de opgave die op ons afkomen nu en in de toekomst. Het beleid rondom waterkwaliteit heeft als doel het bereiken van een goede waterkwaliteit, dit is essentieel voor biodiversiteit. Het thema circulair komt aan bod in het beleid over waterbeschikbaarheid. Zo werkt de provincie bijvoorbeeld mee aan (kennis)onderzoek naar hergebruik van afvalwater.  

(bedragen x € 1.000)
Lasten € 145.098
Baten € 37.162
Saldo € 107.935
Deze pagina is gebouwd op 07/11/2023 09:08:34 met de export van 07/11/2023 09:04:58