Indicatoren

Financiële indicatoren

Financiële indicatoren

In de Financiële verordening (artikel 4.28) is aangegeven dat Provinciale Staten jaarlijks in de Kadernota de signaleringswaarden vaststelt de vijf financiële indicatoren: schuldquote, solvabiliteit, weerstandsvermogen,
structurele lasten investeringen, garant- en borgstellingen. Bij iedere indicator leveren GS een korte analyse over de desbetreffende signaleringswaarde. Als twee of meer signaleringswaarden worden bereikt kunnen Provinciale Staten een uitgebreidere analyse aanvragen of direct maatregelen treffen.

Achtergrond van deze artikelen in de financiële verordening is de behoefte om op een gestructureerde
wijze de ontwikkeling van de financiële situatie van de provincie Zuid-Holland te kunnen volgen. De indicatoren die dit moeten bewerkstelligen zijn een mix van al bekende indicatoren die al enkele jaren in de
paragraaf Weerstandsvermogen worden weergegeven en nieuwe indicatoren.

De signaleringswaardes worden per P&C product afgezet tegen de gemeten waardes. Waarbij de
signaleringswaarde vier keer (kadernota, begroting, voorjaarsnota en najaarsnota) wordt afgezet tegen een
begrote (geplande) waarde en één keer (jaarrekening) tegen een gerealiseerde waarde.

In deze Voorjaarsnota blijven alle indicatoren onder de vastgestelde signaleringswaarde.

Deze pagina is gebouwd op 07/11/2023 09:08:34 met de export van 07/11/2023 09:04:58